مشكلات پردازش شنيداري

صدا (لرزش هوا) بوسیله گوشی خارجی دریافت میشود و هنگام ورود به گوش میانی به پرده گوش منتقل میگردد. صدا از زنجیره ossicular میگذرد (تشکیل شده از استخوانهای کوچک در گوش میانی) ، مایع درون مجاری نیمدایره را هنگامی که وارد گوش داخلی میگردد تحریک میکند و در حلزون گوش حرکت میدهد.

دسته بندی: 
كاردرماني شناختي