مراحل رشد شناختی پیاژه

 

نظریه ی پیاژه یک نظریه ی مرحله ای است بر اساس نظریه ی او ، مراحل رشد شناختی عبارتند از: 

مرحله حسی –حرکتی ، پیش عملیاتی ، عملیات عینی و عملیات صوری

دسته بندی: 
كار درماني غرب تهران, گفتار درماني غرب تهران