محبت سازنده، بي قيد و شرط‌

محبت پدر و مادر به كودكشان بايد بي قيد و شرط باشد؛ چرا كه در واقع فرزند شما هر شكلي كه باشد با هر رفتار و گفتار، شما او را دوست داريد پس بايد اين را به او نيز منتقل كنيد.

دسته بندی: 
روانشناسى