لجبازى كودكان

بر اثررشد تغییراتی در جسم و روان کودک ایجاد می شود وتوانایی ها، نیازهاومشکلاتی را به دنبال خود بوجود می آورد. بنابراین شناخت ویژگی های کودک در سنین مختلف به والدین کمک می کند تا با مهارت بیشتری هر مرحله را پشت سر بگذارند.

دسته بندی: 
رفتاردرمانى