كودك فلج مغزى در تيم بسكتبال

تیم بسکتبال گالاتاسرای با یک کودک مبتلا به فلج مغزی قرارداد رسمی امضا کرد.

 

دسته بندی: 
کودک فلج مغزی و گالاتاسرای