كنترل رفتاري كودكان اتيسم (قشقرق)

زمانی که فرزند شما قشقرق به پا میکند باید به دنبال کشف دلیل آن باشید. زمانی که علت آن را یافتید پیدا کردن راه مناسب برای برخورد با آن ساده تر است. هرچند پذیرش این امر دشوار است، اما باید بدانید که قشقرق به منظور خاصی و برای نیل به هدف مشخصی توسط فرزند شما انجام میشود.

دسته بندی: 
كاردرماني ذهني, كاردرماني اتيسم