كنترل رفتاري كودكان اتيسم (عادات مربوط به خوابيدن)

لازم است عادات مربوط به خوابیدن نیز مانند هر رفتار دیگر و مانند فعالیتی معمول به فرزندتان آموزش داده شود. این کار باعث میشود سایر افراد خانواده نیز زمان کافی و مناسبی برای استراحت و تمدد اعصاب داشته باشند. فعالیتهای معمول مربوط به خوابیدن باید به طور روزانه رعایت شود.

دسته بندی: 
درمان اتيسم, بهترين مركز اتيسم