كنترل رفتاري كودكان اتيسم (رفتارهاي تكراري وسواس گونه)

کودک شما مانند هر کودک دارای اتیسم ممکن است دارای تعدادی رفتار تکراری و وسواسی باشد. رفتارهایی که همواره به شکل مشخص و همانند نوعی آداب و رسوم انجام میشود.

دسته بندی: 
بهترين مركز اتيسم تهران