كف پاي صاف

تغییر شکل والگوس پاشنه

این تغییر شکل نسبتا شایع است و نوع اکتسابی آن به استثنای صافی کف پا ، همراه با چرخش به خارج نادر است. در این تغییر شکل ، پا به سمت خارج می چرخد.

عوارض

دسته بندی: 
كاردرماني جسمي كودكان, مركز كاردرماني غرب تهران