كاردرمانى در فلج زايمانى

 

نوزادان و كودكان گاهى اوقات از آسيب هاى ضربه اى پيش يا پس از تولد كه آسيب هاى موقتى يا دائمى اعصاب محيطى را سبب ميشوند، رنج ميبرند. براى مثال تولد با پا ميتواند به  ضايعات" شبكه بازويى" منجر شود. 

دسته بندی: 
كار درمانى غرب تهران