فلج مغزی چیست؟

اختلال در حرکت و پوسچر در دوره نوزادی یا کودکی اتفاق می‌افتاد. دلیل آن ضایعه غیر پیشرونده به مغز است که ممکن است قبل ،حین یا اندکی پس از تولد ایجاد شود.

دسته بندی: 
کاردرمانی غرب تهران ، نوزاد نارس , کاردرمانی نوزادان