فلج مغزي دیس کینزی

 

دسته بندی: 
مركز كاردرماني كودكان, كاردرماني ذهني فلج مغزي