صرع و اختلال تشنج در كودكان

صرع يك عارضه مزمن عصب شناختي از حملات راجعه مي باشد كه با يا بدون وجود ديگر ناهنجاري هاي مغزي روي مي دهد. حمله را مي توان يك تغيير گذرا و غير ارادي در سطح هوشياري، رفتار،فعاليت حركتي،حس يا عملكرد خودكار ناميد.

دسته بندی: 
درمان تشنج كودك