زردی طول کشیده نوزادان

زردی دوره نوزادی یکی از بیماریهای شایع دوره نوزادی می باشد که اگر میزان آن از محدوده خاصی بیشتر شود باعث آسیب های جدی مغزی و عصبی به نوزادان میگردد.

دسته بندی: 
كاردرمانى نوزادان