زایمان زود هنگام موجب تغییردرفعالیت مغز نوزاد می شود.

 

 زایمان زودهنگام موجب تغییر در فعالیت مغز نوزاد می شود.

دسته بندی: 
بهترین تیم توانبخشی غرب