زانوى پرانتزى

در اين تغيير شكل، زانوها از هم دور و قوزك هاى داخلى به هم نزديك ميشوند و پاها شكل پرانتزى پيدا ميكنند، به همين خاطر آن را زانوى پرانتزى يا كمانى ميگويند. همه بچه ها در هنگام تولد و دوران كودكى، زانوى پرانتزى دارند كه بتدريج با رشد پاها از وضعيت پرانتزى به ضربدرى تغيير شكل ميدهند. 

دسته بندی: 
گفتار درمانگر