روي پاشنه راه رفتن

تغییر شکل کالکانئوس

دسته بندی: 
كاردرماني غرب تهران, گفتاردرماني غرب تهران