روند تکامل راه رفتن در کودکان طبیعی و انواع فلج مغزی

راه رفتن کودکان با بزرگسالان و نوجوانان تفاوت دارد و در واقع  الگوی راه رفتن در کودک به تدریج به شکل یک بزرگسال  در می آید. کودکان نوپا با گامهای کوتاه و باز راه می روند. کودک کم سن و سال با تمام سطح کف پا به زمین ضربه می زند. در فاز stance (ایستادن) فلکسیون زانو کمتر است.

دسته بندی: 
کاردرمانی غرب تهران , کاردرمانی فلج مغزی , کاردرمانی کودکان