رشد گوش انسان بالغ روى كمر موش

دانشمندان برای اولین بار از سلول‌های بنیادی برای رشد گوش انسان بالغ در پشت یک موش استفاده كردند.

دسته بندی: 
رشد گوش انسان بالغ روى كمر موش