داروهاي مورد استفاده در درمان اتيسم

SSRIS یا داروی مهارکننده جذب انتخابی سروتونین

دسته بندی: 
كاردرماني ذهني كودكان