حذف و بازگرداندن حافظه

نوروسافاری| دانشمندان موفق به فعال کردن دوباره بخشی از حافظه موش هایی شدند که در اثر دستکاری های آزمایشی متحمل فراموشی شده بودند.

دسته بندی: 
توانبخشى