تکامل طبیعی در ۱۰ ماهگی تا یک سالگی

شیرخوار دراین سن چهاردست و پا رفتن را کامل و با با تعادل نشان می دهد و با این الگو از مواهنع رد می شود. کودک قادر است وسایلی مانند مبل را گرفته و خود ر بالا بکشد و بایستد.

دسته بندی: 
کاردرمانی غرب تهران