تكامل ذهنى كودكان

این حیطه از تکامل به استفاده از فرایندهای برتر مغزی شامل فکرکردن، حافظه و یادگیری اطلاق می شود. ذهن کودکان نیز به تدریج تکامل پیدا می کند.

دسته بندی: 
كاردرمانى ذهنى كودكان, بهترين مركز كاردرمانى غرب تهران