تقسيم بندى فلج مغزى در كودكان

CP می تواند با مکانی که ضایعه مغزی در CNS رخ داده و یا الگوی تونی غیرنرمال طبقه بندی شود.

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تهران