تفاوت نوروفیدبک و بیو فیدبک چیست؟

- در اصل نوروفیدبک یک نوع از بیوفیدبک است که به آن بیوفیدبک مغزی یا بیوفیدبک EEG می گویند. 

 

دسته بندی: 
كاردرماني فلج مغزي