تغذیه کودک با فنجان

تغذیه با فنجان (Cup Feeding)

 
 اين روش يک روش ايمن ، عملی و ساده برای تغذيه شيرخواران مبتلا به انواع زيادی ازمشکلات بالينی می باشد و عموما درمواردی که شيرخوار قادر به بلع بوده وليکن هنوزنمی تواند پستان را به خوبی بمکد صورت می گيرد.
 

دسته بندی: 
بهترین مرکز گفتار درمانی