تست بیش فعالی

‌ 
آیا تستی برای تشخیص بیش فعالی در کودکان وجود دارد؟

دسته بندی: 
توانبخشی تاک , بهترین توانبخشی غرب تهران