تاخير تكامل روانى حركتى در اختلالات متابوليك

بسياري از بيماريهاي متابوليك باعث صدمه متغير و مزمن مغزي و تاخير تكامل رواني حركتي مي شوند. اين موضوع ممكن است پيشرونده بوده (دائمي يا تشديد شونده توسط بيماري حاد)وحتي گاهي اوقات منجر به از دست دادن مهارتهاي اكتسابي قبلا كسب شده توسط بيمار شود و بطور مشخص بدرجاتي بر روي تمامي ا

دسته بندی: 
بهترين مركز توانبخشى تهران