تاثیرات شگفت انگیز kmc در نوزادان نارس

این روش برای اولین بار توسط REY وMartinez در بوگاتای کلمبیا معرفی شد.که به عنوان جایگزینی برای مراقبت انکوباتوری ناقص ونامتناسب از نوزادان نارس که بر مشکلات اولیه فائق آمده بودندوفقط نیازهای تغذیه ای و رشدی داشتند اجرا شد.

دسته بندی: 
بهترین مرکز کاردرمانی نوزادان, شهرزاد سلطان زاده, کاردرمانی غرب تهران