بالا بودن آمونياك و آسيب مغزى در نوزادان

مقادير طبيعي آمونياك خون: نوزاد سالم: كمتر از ۱۸۶ ميكرو گرم در صد. نوزاد بيمار: تا ۳۰۵ ميكرو گرم در صد. نوزاد مشكوك به بيماري متابوليك: بيش از ۳۳۹ ميكرو گرم در صد. افراد سالم پس از دوره نوزادي: ۱۳۵-۸۵ ميكرو گرم در صد. افراد مشكوك به بيماري متابوليك: بيش از ۱۷۰ ميكرو گرم در صد.

دسته بندی: 
كاردرمانى متابوليك غرب تهران