بازي براي تكامل كودكان بالاي ٥ سال

 

• آبرنگ و یک سطح مناسب برای نقاشی (شیشه یا کاغذ یا تخته) روی زمین قرار دهید و از کودک بخواهید در حالت ایستاده و با پا، با استفاده از آبرنگ روی سطح مورد نظر نقاشی بکشد. این تمرین موجب تقویت مهارتهای تعادلی، حرکتی و ترسیمی کودک می شود.

دسته بندی: 
بهترين كاردرماني ذهني تهران