بازى ها در دوره هاى مختلف زندگى: بخش دوم

 

سال دوم زندگى

-تسلط بر انگشتان و بازى با وسايل

-شكل گيرى مفهوم مالكيت

-گرايش به بازى هاى تقليدى و نمايشى

دسته بندی: 
آموزش كودكان استثنايى