بازى براى يادگيرى: آيا بازى پرندگان خشمگين به افزايش يادگيرى كودك كمك مى كند

واقعيت اين است كه اين بازى (و مانند اين) با روشهاى گوناگونى مى تواند به افزايش توانايى هاى كودك كمك كند.
١-اگر كودك شما تا حدودى با اين بازى آشناست از او بخواهيد تا به صورت كلى آنرا براى شما توضيح دهد. اگر نتوانست راوى يك داستان كلى باشد با سوالاتى به او كمك كنيد؛

دسته بندی: 
بهترين مركز گفتار درمانى