اهداف درماني در بيماران اوتيسم

اهداف درمانی در بیماران اوتیستیک با توجه به مشکلات عمومی آنها می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

 

* اصلاحات رفتاری :

دسته بندی: 
بهترين كاردرماني تهران