انواع مختلف فلج مغزی

طبقه بندی انواع مختلف فلج مغزی :

دسته بندی: 
کاردرمانی غرب تهران , نوزاد نارس , کاردرمانی شمال تهران