اختلالات آپراکسی گفتار و تشریح مسیرهای درمانی آن

آپراکسی گفتار (AOS) از لحاظ درمان ، کمتر مورد توجه قرار گرفته که میتواند به دلیل منحصر به فرد بودن اختلالات آپراکسی گفتار و عدم قطعیت در رابطه باشد در اینجا ما قصد داریم به طور اجمالی، چند روش درمانی آپراکسی گفتار را برای همکاران و دانشجویان آسیب شناسی گفتار وز بان ارائه دهیم.

دسته بندی: 
گفتار درمانى