آیا درمان لکنت یافته خواهد شد.

در یک مطالعه برای اولین بار سعی بر آن شده تا کودکانی که در آینده لکنت می کنند را پیدا کنند ، حتی پیش از آغاز به صحبت کردن. این محققین که بر پایه رویکرد لیدکامب کار می کنند ساختارهای مغزی کودکان ۶ تا ۱۸ ماهه را با استفاده از تصویربرداری مغزی بررسی می کنند تا شاید پازل و معمای لکنت حل شود .

دسته بندی: 
گفتار درمانى لكنت