آلودگی هوا اضطراب دوره کودکی را افزایش می دهد

 آلودگی هوا اضطراب دوره کودکی را افزایش می‌دهد :
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی به این نتیجه رسیدند که آلودگی هوای ناشی از ترافیک می‌تواند در افزایش اضطراب دوره کودکی موثر باشد.

دسته بندی: 
بهترین تیم توانبخشی غرب