آفازى

یکی از اختلالات ز بانی که از گاهی از کودکی در دانش آموزان شروع می شود آفازی است که می تواند مشکلاتی را در یادگیری دانش آموزان ایجاد کند.

دسته بندی: 
گفتاردرمانى غرب تهران