علوم اعصاب

آنسفاليت در كودكان

آنسفاليت و مننژيت به عنوان عفونت هاى مغز و پوشش آن، نگران كننده و گاهى خطرناك ميباشند. 

بازى براى يادگيرى: آيا بازى پرندگان خشمگين به افزايش يادگيرى كودك كمك مى كند

واقعيت اين است كه اين بازى (و مانند اين) با روشهاى گوناگونى مى تواند به افزايش توانايى هاى كودك كمك كند.
١-اگر كودك شما تا حدودى با اين بازى آشناست از او بخواهيد تا به صورت كلى آنرا براى شما توضيح دهد. اگر نتوانست راوى يك داستان كلى باشد با سوالاتى به او كمك كنيد؛
-چرا پرنده ها خوب هستند خوكها بد؟
-هر پرنده چه شكلى به خوكها حمله مى كنه؟
-...
٢-با كودك چند سطح از بازى را پيش برويد و در مورد استراتژى هاى كودك در حل مساله بحث كنيد. سعى كنيد راه حل هاى خودتان را با زبان ساده و كمى على و علمى براى كودك توضيح دهيد.